Sbm 11 - Gạch Không Nung - Vật Liệu Mới Của Ngành Xây Dựng. http://sbm11.16mb.com/story.php?title=g%E1%BA%A1ch-khong-nung-v%E1%BA%ADt-lieu-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-nganh-xay-d%E1%BB%B1ng--2 Xu hướng thi công mới hiện nay là sử dụng gạch không nung,thay thế gạch đất nung bằng gạch không nung mang lại nhiều lợi ích cho xã hội... Thu, 25 May 2017 08:25:11 UTC en <![CDATA[Comment #63]]> http://sbm11.16mb.com/story.php?title=g%E1%BA%A1ch-khong-nung-v%E1%BA%ADt-lieu-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-nganh-xay-d%E1%BB%B1ng--2#c63 Sat, 27 May 2017 02:00:28 UTC cauthangcp 0 63 <![CDATA[Comment #62]]> http://sbm11.16mb.com/story.php?title=g%E1%BA%A1ch-khong-nung-v%E1%BA%ADt-lieu-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-nganh-xay-d%E1%BB%B1ng--2#c62 Thu, 25 May 2017 08:41:15 UTC chikhanh005 0 62